O nas

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej działa w formie prawnej stowarzyszenia na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia  20 lutego 2015 r.  o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378),
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 349).

Przedmiot działalności
Celem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, a w szczególności:

 • opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
 • wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 • tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
 • wpieranie, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 • promocja i rozwój produktów lokalnych,
 • rozwój rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej,
 • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, propagowanie innowacji produktów
  w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
 • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
  i akwakultury,
 • zwiększenie roli społeczności rybackiej,
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 • budowanie i promocja wizerunku regionu,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez aktywizowanie ludności
  do udziału w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach społecznych,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i partnerskich,
 • wspieranie rozwoju edukacji oraz podnoszenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspomaganie rozwoju turystyki, kultury, sztuki i sportu,
 • wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych,
 • przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i ubóstwu,
 • wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej realizuje powyższe cele, w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie:

 • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji i konkursów,
 • imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 • działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, materiałów  audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 • doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją wypracowanej strategii,
 • punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich,
 • udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Realizacja celów Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej odbywa się również poprzez:

 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • prowadzenie działalności naukowo – badawczej,
 • wspieranie inicjatyw innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna
  z celami Stowarzyszenia,
 • podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki regionalnej,
 • promocję regionu i jego tożsamości kulturowej w programach radiowych i telewizyjnych, a także
  z wykorzystaniem Internetu i innych innowacyjnych środków przekazu,
 • prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych,
 • sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez inicjowanie lub wspieranie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, sprowadzając się w szczególności do wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zasobów historyczno-kulturowych tych obszarów dla rozwoju turystyki i rozwoju lokalnej wytwórczości,
 • przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczególnym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju.

Do pobrania: