Kontrole

Przebyte kontrole:

05.12.2016 r. – Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotycząca wywiązywania się z obowiązków zawartych w §5 umowy nr 00006-6933-UM1110001/15 z dnia 23.05.2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Do pobrania: projekt wystąpienia pokontrolnego

14.09.2015 r. – Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotycząca realizacji operacji w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do pobrania: raport z czynności kontrolnych